یکشبه , 30 شهریور 1399

نام و نام خانوادگی                     مدرک تحصیلی                                                                ایمیل

حامد رستمی                          دکتری فقه و حقوق جزا                                   h.rostami1365@gmail.com            

الهه دبیرزاده                            دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی                elidabirzadeh@yahoo.com

مجتبی فرهمند                        دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی            farahmand.dadvarz@yahoo.com