چهارشنبه , 26 مهر 1396
سرفصل دروس

نام و نام خانوادگی                     مدرک تحصیلی                                                                ایمیل

سید محمد حسینی                 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی                mohammad.hosyini53@gmail.com

الهه دبیرزاده                             دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

مجتبی فرهمند                        دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی