شنبه , 30 دی 1396

نام و نام خانوادگی                     مدرک تحصیلی                                                                ایمیل

حامد رستمی                          دکتری فقه و حقوق جزا                                   h.rostami1365@gmail.com            

محسن اکبری ورزنه                دکتری فقه و حقوق جزا                                  mohsen.akbari79@gmail.com

مجتبی فرهمند                        دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی            farahmand.dadvarz@yahoo.com